Culturele anbi status

Stichting Spes Nostra beschikt over een culturele ANBI-status.

Beleidsplan Stichting Spes Nostra

stichtingspesnostra@gmail.com
KVK: 71866930
Bankrekening: NL06INGB0006221977

Inleiding

Stichting Spes Nostra is gericht op de bouw en het onderhoud van kapellen. Wij zijn van mening dat de bouw en het onderhoud van kapellen bijdragen aan een samenleving waar de culture erfschat wordt gekoesterd en gewaardeerd en waar wordt gewerkt aan het creëren en in stand houden van zogenaamde “plaatsen van hoop” (Spes nostra betekent onze hoop).

Doelstelling

De doelstelling van onze stichting is het bouwen en onderhouden van kapellen en met name de (lokale) omgeving in het bouwproces betrekken.

Missie

Cultuur is een zichzelf voortdurend scheppend en herscheppend gegeven. Wij zijn van mening dat mensen niet alleen als observanten in deze cultuur behoren te bewegen, maar veeleer als actieve participanten een bijdrage dienen te leveren aan het bouwen en in stand houden van deze cultuur. De bouw van een kapel zal een waardevolle bijdrage leveren aan de burgerschapsvorming van onder andere jongeren, die later zelf de maatschappij vorm zullen geven. Tijdens de bouw van een kapel ontmoeten verleden, heden en toekomst elkaar. Ten eerste is er namelijk aandacht voor de historisch- culturele herkomst van onze maatschappij, waarin de christelijke religie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Ten tweede vormt de bouw van een kapel een bijdrage aan de verheffing van de staat waarin de cultuur zich momenteel bevindt. Het dorp- of stadsbeeld zal verfraaid worden en door de mogelijkheid van rust, bezinning en gebed in de kapel wordt ook tegemoetgekomen aan een spiritueel verlangen dat bij veel mensen leeft. Ten derde zal een kapel, gekeken naar de toekomst, een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van een jarenlang bestaande traditie in onze streken om kapellen te bouwen. Bovendien kan de kapel zinvol zijn voor de groei van de gemeenschapszin en saamhorigheid in een gemeente.

Strategie

Om onze doelstelling te verwezenlijken zoeken we aansluiting bij de (lokale) omgeving door contact te leggen met onderwijsinstellingen, natuurverenigingen, buurtbewoners, de gemeente, enzovoorts.

Activiteiten

Ons eerste project bestaat uit de bouw van een kapel die zal worden toegewijd aan de onlangs heiligverklaarde Moeder Teresa van Calcutta. In nauwe samenwerking met een van de plaatselijke onderwijsinstellingen zal deze bouw tot stand komen. Veel van de te verrichten activiteiten zullen als deelprojecten worden aangeboden aan de jongeren van de school. Denk bij deze deelprojecten aanvragen van vergunningen, fundraising, het ecologisch verantwoord maken van de kapel, pr en communicatie, het inrichten van een diversiteitstuin rond de kapel. We zijn al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Afhankelijk van de snelheid van het bouwproces zal worden gekeken of er in de komende 5 jaar nog andere kapel projecten kunnen worden opgericht.

Organisatie

Het bestuur van Stichting Spes Nostra is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie en bestaat uit drie bestuursleden. De volgende bestuursleden zijn benoemd:

  • De heer Pieter Maria Zimmermann, voorzitter (Priester)
  • Mevrouw Lissa Brugmans, secretaris (Leraar)
  • De heer Victor Zawadzki, penningmeester

De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. We streven ernaar de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Alleen direct aan een doel gerelateerde kosten zullen ten laste van stichting Spes Nostra mogen worden gebracht. Deze kosten zullen echter nooit groter zijn dan 10% van het totale vermogen.

Financiën

De activiteiten van stichting Spes Nostra worden volledig gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. We werken samen met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Er wordt regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om projecten/acties uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor stichting Spes Nostra. Om te kunnen starten met bouwen zal echter eerst een startkapitaal beschikbaar moeten zijn.